Företagspolicy

Grundprinciper

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål. Vi följer lagar och våra kunders krav. Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Kvalitet innebär för oss:

§ Lyssna på kunder och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Jämställdhet innebär för oss:

§ Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. § Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.

Arbetsmiljö innebär för oss:

§ Nöjda medarbetare.

§ Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.

§ Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Miljö innebär för oss:

§ I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.

§ Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.

§ Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.

§ Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsorteringen.

Elsäkerhet innebär för oss:

§ Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.

§ Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.

§ Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.

§ Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.

§ Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.

§ För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, dvs. arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.

§ Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Affärsidé & Värderingar

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustning, produkter och tjänster, utföra installationer för energieffektiva system, att ge kundanpassade lösningar i El-Tele-Data-Antenn-Larm- och Industriinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden.

Kompetens

Vi planerar våra jobb Rätt kompetens på rätt plats

Pålitlighet

Vi håller vad vi lovar Vi levererar det vi har sålt

Vi återkopplar till våra kunder

Kvalitet

Vi använder rätt utrustning, utför egenkontroller samt jobbar med ständiga förbättringar

Vi städar efter oss

Glädje

Vi har ett positivt bemötande mot både kunder och medarbetare

Vi ser möjligheter och utmaningar, inte problem